Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Společenství pro dům Pavlovova 1514
se sídlem v Novém Městě na Moravě
  
 
Domovní řád
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu jednotlivými vlastníky bytů a současně i spoluvlastníky společných částí domu č.p. 1514 v Novém Městě na Moravě, ul. Pavlovova (dále jen „dům“), přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem, zákonem o vlastnictví bytů a stanovami společenství vlastníků jednotek.
Čl. 2
Základní pojmy
1.      Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení (vymezení bytů je obsaženo v „Prohlášení vlastníka“) – dále jen „jednotka“.
2.      Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostorami nejsou příslušenství jednotky ani společné prostory (části) domu.
3.      Příslušenstvím jednotky jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např. sklep, komora mimo byt, vestavěné garáže, půdní prostorapod.).
4.      Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům, dále se za společné části domu považují příslušenství domu /např. studny, oplocení/ a stavby vedlejší, včetně jejich příslušenství. Přesné vymezení společných prostor je rovněž obsahem „Prohlášení vlastníka“.
5.      Vlastníkem jednotky a spoluvlastníkem společných částí domu se rozumí fyzická či právnická osoba, která je takto zapsána v katastru nemovitostí pro obec Nové Město na Moravě, k. ú. Město Nové Město na Moravě, na LV č. 3877.
6.      Práva a povinnosti vyplývající z tohoto domovního řádu pro vlastníky se ve stejném rozsahu vztahují také na osoby, které žijí s vlastníky ve společné domácnosti, popř. další osoby které s nimi v bytě bydlí, popř. byt užívají z jiného právního titulu.
 
Čl. 3
Práva a povinnosti vlastníka jednotky
1.      Vlastník jednotky(nebytových prostor)je povinen při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním vlastníkům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z vlastnického vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
2.      V zájmu předcházení násilného otevření jednotky nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod., doporučuje se v případě déletrvající nepřítomnosti vlastníka oznámit výboru společenství vlastníků jednotek místo pobytu anebo adresu a telefon osoby, zplnomocněné ke zpřístupnění jednotky.
3.      Vlastník jednotky (nebytových prostor) nesmí provádět takové úpravy jednotky, jimiž by ohrožoval výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek. Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek. Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, může vlastník jednotky provádět jen na základě smlouvy o výstavbě (§ 17 zákona o vlastnictví bytů) uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě.
4.      Při provádění oprav a údržby v bytě, které si vlastník zajišťuje sám a na vlastní náklady, je povinen je provádět, resp. zajistit provádění prací v souladu s platnými předpisy a normami. Dojde-li těmito pracemi nebo v důsledku nich ke vzniku škody na majetku ostatních vlastníků nebo na zdraví osob, nese za ně vlastník plnou odpovědnost.
5.      Vlastník jednotky je povinen na své náklady odstranit závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají, popř. jednotku užívají z jiného právního titulu. K zajištění pravomocně přisouzených pohledávek oprávněných vlastníků vzniklých z neplnění povinnosti uvedené ve větě prvé vzniká dnem právní moci rozhodnutí soudu ostatním vlastníkům jednotek zástavní právo k jednotce povinného vlastníka a na věcech movitých obdobně jako zástavní právo na zajištění nájemného.
6.      Pokud to nezbytně vyžadují úpravy, provoz a opravy ostatních jednotek, popř. domu jako celku, je vlastník jednotky povinen umožnit na předchozí vyzvání přístup do jednotky. Vlastník jednotky je povinen umožnit instalaci a údržbu zařízení pro měření tepla a vody v jednotce a umožnit odečet naměřených hodnot.
7.      Zasahuje-li vlastník jednotky do práva ostatních vlastníků jednotek takovým způsobem, že podstatně omezuje nebo znemožňuje jeho výkon a nesplní povinnosti uložené rozhodnutím soudu, může soud na návrh společenství nebo na návrh některého z vlastníků nařídit prodej jednotky.
Pozn.: tato ustanovení jsou, až na odst. 2 a 4, převzata ze zákona o vlastnictví bytů.
 
Čl. 4
Držení domácích zvířat
1.      Vlastník jednotky nese plnou odpovědnost za ta zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních vlastníků bytů a aby byla dodržována čistota v domě, na balkonech a lodžiích a v jeho okolí.
2. Ve společných prostorách domu platí bezpodmínečný zákaz volného pohybu psů, popř. dalších zvířat. Psi se mohou pohybovat ve společných prostorách domů pouze s košíkem a na vodítku.
3.   Případné znečištění společných prostor a nejbližšího okolí domu musí majitel zvířete ihned odstranit.
 
Čl. 5
Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domu
1.      Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních vlastníků v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorách dovoleno.V případě porušení této povinnosti může výbor společenství vlastníků jednotek stanovit termín pro vyklizení těchto prostor a po uplynutí stanovené lhůty nechat neodklizené předměty vyvézt.
2.      Vlastníci jsou povinni zejména
-          umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení CO,
-          zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně,
-          zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců, zápachu apod.
3.      Ve společných částech domu není dovoleno zejména
-          hrát na hudební nástroje
-          užívat místnosti k jiným účelům, než ke kterým byly určeny
-          parkování motorových vozidel
-          umísťování jakýchkoliv předmětů nepatřících k vybavení domu
-          na podlažích a schodištích domů ponechávat obuv, a to ani ve skříňkách na obuv, a další předměty, včetně květin
-          v době mrazů otevírat sklepní okénka
-          větrat z bytů, prádelen a sušáren do chodeb a společných prostor domu
 
Čl. 6
Kouření a používání otevřeného ohně
Kouřit a používat otevřený oheň ve společných částech domu, zejména na schodištích, ale i ve sklepech, popřípadě v dalších místnostech tvořících příslušenství jednotky umístěných mimo byt je přísně zakázáno.
 
Čl. 7
Prádelny, sušárny, mandlovny
1.    Způsob užívání prádelen, sušáren, mandloven, stanoví výbor společenství vlastníků jednotek.
2. U prádelen a mandloven bez měření spotřeby vody a elektřiny je vlastník jednotky povinen bezodkladně po ukončení praní nebo mandlování uhradit paušální poplatky pověřené osobě v domě.
    U prádelen a mandloven s měřenou spotřebou vody a elektřiny je vlastník jednotky povinen ihned po ukončení praní nebo mandlování provést zápis spotřeby do evidenčního záznamníku prádelny nebo mandlovny a následně na výzvu uhradit poplatky za použití pověřené osobě v domě.
3. Po použití těchto místností je povinen vlastník jednotky tyto řádně uklidit a vyčistit, vč. instalovaného zařízení.
4. V domě platí zákaz praní /v prádelnách, ale i v bytech/ mezi 20.00 hod. až 6.00 hod., ve dnech pracovního klidu a pracovního volna mezi 20.00 hod. až 8.00 hodinou.
5. Při práci je nutno větrat, aby zařízení prádelny, stropy a stěny nebyly zbytečně poškozovány parou.
 
Čl. 8
Vyvěšování a vykládání věcí
1.      Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
2.      Pro sušení prádla je třeba používat především /tam, kde jsou zřízeny/ domovní sušárny. Při vyvěšování prádla na balkonech a lodžiích je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby ze sušeného prádla nestékala voda.
 
Čl. 9
Zajištění pořádku a čistoty v domě
1.      Vlastník jednotky je povinen udržovat v domě pořádek a čistotu.
2.      Provádění úklidových prací ve všech společných částech domu provádějí sami vlastníci bytů. Jsou tedy povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů a chodeb, výtahů, udržování čistoty ve sklepě, čištění schodišťových oken, zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří a odklízení sněhu z chodníků přilehlých k domu v zimním období, a to podle zásad a v rozsahu stanovených výborem společenství vlastníků jednotek.
3.      Vyklepávat koberce, rohožky apod. je možno pouze na místech k tomu určených.
4.      Smetí a odpadky se vysypávají pouze do nádob k tomu určených, a to takovým způsobem, aby byla zachována čistota v okolí těchto nádob. Způsobí-li vlastník při tom znečištění domu či okolí, je povinen neprodleně toto znečištění odstranit.
Vlastník jednotky je povinen zajistit třídění domovního odpadu a jeho ukládání do vyznačených sběrných nádob.
 
Čl. 10
Otevírání a zavírání domu
1.      Vlastník jednotky je povinen zamykat dům v době od 22.00 do 6.00 hodin.
2.      Klíče od společných částí a zařízení domu, vč. těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod. jsou podle rozhodnutí výboru společenství vlastníků jednotek uloženy na určeném místě.
 
Čl. 11
Klid v domě
1.      Vlastník jednotky je povinen užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžoval ostatní vlastníky bytů nadměrným hlukem.
2.      V době od 22.00 do 6.00 hodin jsou vlastníci povinni dodržovat noční klid.
Vedle povinnosti dodržovat noční klid jsou dále v době od 20:00 do 22:00 hodin a ve dnech pracovního klidu a pracovního volna v době od 6:00 do 8:00 hodin vlastníci povinni nepoužívat hlučné přístroje či zařízení ani nevykonávat jakoukoliv činnost působící takový hluk, který by pronikal do okolí (např. praní v pračce, použití různé domácí techniky, elektrického nářadí, hlasitý provoz audio-vizuální techniky apod.).
3.      Klid v domě jsou povinni dodržovat i vlastníci nebytových prostor.
 
Čl. 12
Závěrečná ustanovení
1.      Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

2.      Domovní řád byl schválen shromážděním společenství dne 4. 12. 2009

 

Verze pro tisk